ΣΙΔΜΑ: Στο 11,63% τα δικαιώματα ψήφου της Sidacier Holding Sarl

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ως ισχύει, και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €4.584.000,60 και την έκδοση 3.395.556 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, η εταιρεία Sidacier Holding Sarl ελέγχει πλέον συνολικό ποσοστό 11,63% (από 15,51%)[σύνολο μετοχών 1.580.230] επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών είναι η 27.10.2020.