ΣΙΔΜΑ: Στα 18.336.001,05 ευρώ το καταβεβλημένο μετοχικό́ κεφάλαιο

Η “ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.” (εφεξής “η Εταιρεία”), κατά́ τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό́ με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό́ κοινό́ ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού́ της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της “ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και έκδοση νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε από́ την Τακτική Γενική́ Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25.05.2020,

(β) την από́ 27.10.2020 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από́ την ως άνω αύξηση του μετοχικού́ κεφαλαίου της, το καταβεβλημένο μετοχικό́ κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ 18.336.001,05, και διαιρείται σε 13.582.223 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,35 η κάθε μια, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 13.582.223.