ΣΙΔΜΑ: Νέος εμπορικός διευθυντής ο κ. Αντώνιος Καραδελόγλου

O Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΣΙΔΜΑ Α.Ε., Αντώνιος Καραδελόγλου, ανακοινώνει ότι ο κ. Δημήτρης Καραμπέτσος, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή Πωλήσεων, αναλαμβάνει από 15.06.2020 τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή της εταιρείας. Ο κ. Γιάννης Βεϊόπουλος προάγεται σε Διευθυντή Πωλήσεων από Υπεύθυνος Πωλήσεων. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3340/2005, το άρθρο 6 της υπ. αριθμό 3/347/12.7.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα άρθρα 4.1.3.1. και 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χ.Α.Α.