Σίδμα Μεταλλουργική: Στις 11 Απριλίου τα αποτελέσματα χρήσης 2021

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

  • Τα “Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες” της χρήσης 2021, καθώς και η “Ετήσια Οικονομική Έκθεση βάσει Δ.Π.Χ.Α.” θα αναρτηθούν εντός της σημερινής ημέρας, Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο , www.sidma.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, www.helex.gr.
  • Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την 26η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη.

Η εταιρία δεν θα διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2021.

* Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου.