ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Αντίγραφο πρακτικού τακτικής γενικής συνέλευσης

Αντίγραφο Πρακτικού ΤΓΣ 02/06/2022