ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ: Αντίγραφο πρακτικού τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΣΙΔΜΑ: Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης