ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Αντίγραφο πρακτικού ΔΣ συγκρότησης σε σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων

Αντίγραφο Πρακτικού Συγκρότησης ΔΣ