ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ: Αντίγραφο πρακτικού ΔΣ συγκρότησης σε Σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων

ΣΙΔΜΑ: Αντίγραφο Πρακτικού ΔΣ Συγκρότησης σε Σώμα και Παροχής Εξουσιοδοτήσεων