ΣΙΔΜΑ: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ως ισχύει, και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, ότι ο κος Ανδρέας Πιζάντε, ο οποίος κατείχε ποσοστό 6,83% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, πλέον κατέχει 5,12 % μετά από την εισαγωγή νέων μετοχών και την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ο αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχει ο ίδιος, παραμένει 695.226. Η ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών κατά την οποία μεταβλήθηκε το ποσοστό είναι η 27.10.2020.