ΣΙΔΜΑ: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ως ισχύει, και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €4.584.000,60, ποσό που αντιστοιχεί στην εύλογη αξία των εισφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και την έκδοση 3.395.556 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,35 η κάθε μία, χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, ο κύριος Μαρσέλος – Χάρης Αμαρίλιο, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ελέγχει πλέον συνολικό ποσοστό 5,29% – άμεσα 0,19% (25.190 μετοχές) και έμμεσα 5,10% (692.602 μετοχές) μέσω του trust SPRINGFLOWER FOUNDATION και της εταιρείας RAPALLO INVEST HOLDING S.A. – επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία μεταβλήθηκε το ποσοστό είναι η 27.10.2020.