ΣΙΔΜΑ: Ανακοίνωση

Η  εταιρεία “Σιδηρεμπορική Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ Α.Ε.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 03/12/2020 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε “ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο σε “ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. “.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις αριθ. 133431/ 15.12.2020 και 136053 / 21.12.2020 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Επιτροπή των Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 21/12/2020 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2103498211, κα Όρκουλα Ιωάννα).