ΣΙΔΜΑ: Ανακοίνωση

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ως ισχύει, και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 4.584.000,60 ευρώ και την έκδοση 3.395.556 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, η εταιρεία Viohalco SA ελέγχει πλέον έμμεσα συνολικό ποσοστό 26,80% (από 35,74%)[σύνολο μετοχών 3.640.418] επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Οι εταιρίες SOVEL Α.Ε. και ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. παραμένουν άμεσοι μέτοχοι της εταιρίας με ποσοστά 20,93% και 5,87% αντίστοιχα. Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών είναι η 27.10.2020.