ΣΙΔΜΑ: Ανακοίνωση

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε εταιρικό μετασχηματισμό της εταιρείας μας με απορρόφηση άλλης εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας, η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι ουδεμία συμφωνία έχει συναφθεί προς τον σκοπό αυτό. Όπως είναι υποχρεωμένη από τη νομοθεσία η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ενημερώνει εμπροθέσμως το επενδυτικό κοινό μόνον όταν υπάρχουν συγκεκριμένες συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή συγκεκριμένα γεγονότα που έχουν επέλθει κάτι που εν προκειμένω δεν συντρέχει.