Σφακιανάκης: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι στις 22.08.2018:

α) η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. απέκτησε 9.013.652 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνολικής αξίας Ευρώ 2.884.368,64,

β) ο κ. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας απέκτησε 6.219.733 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνολικής αξίας Ευρώ 1.990.314,56 και

γ) ο κ. Κρίστιαν Όλιβερ Τάκη του Σταύρου (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014) απέκτησε 185.578 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνολικής αξίας Ευρώ 59.384,96.