Σελόντα: Σημαντικές μεταβολές σε δικαιώματα ψήφου

Τα ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ (στο εξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνουν ότι, σε συνέχεια των από 27.11.2019 και 28.11.2019 γνωστοποιήσεων που έλαβε σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (στο εξής ο “Νόμος”) από τα κάτωθι φυσικά και νομικά πρόσωπα, επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στα Δικαιώματα Ψήφου επί των μετοχών αυτής ως ακολούθως:

1. Ως προς τον κ. Craig Tashjian, αφετέρου δε ως προς την αμέσως ελεγχόμενη (κατά την έννοια του Νόμου) από αυτόν εταιρεία, Tashjian Capital LLC (στο εξής η “Tashjian Capital”), η τελευταία ενεργούσα για λογαριασμό της και για λογαριασμό των ελεγχόμενων (κατά την έννοια του Νόμου), άμεσα και έμμεσα, από αυτήν νομικών προσώπων, AMERRA Capital Management GP, LLC, AMERRA Capital Management, L.P., AMERRA Capital Management, LLC και Andromeda Seafood Sociedad Limitada (στο εξής η “Andromeda Seafood”), κατόπιν της απόκτησης συνολικά 195.460.008 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας από την Andromeda Seafood στις 27.11.2019, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει άμεσα η Andromeda Seafood και έμμεσα οι Craig Tashjian, Tashjian Capital LLC, AMERRA Capital Management GP, LLC, AMERRA Capital Management, L.P. και AMERRA Capital Management, LLC διαμορφώθηκε σε περίπου 79,62% από 0%.

2. Tο ποσοστό των άμεσων και έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμη Εταιρεία” επί μετοχών της Εταιρείας, στις 27.11.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 32,9235 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας , λόγω πώλησης και μεταβίβασης 80.826.326 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου.

3. Tο ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.” επί μετοχών της Εταιρείας, στις 27.11.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό σε ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 0 άμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 11,44 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, λόγω πώλησης και μεταβίβασης 28.078.064 Κοινών Ονομαστικών μετοχών , μετά δικαιώματος ψήφου.

4. Tο ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας “EUROBANK ERGASIAS SA” (Τράπεζα Πειραιώς) επί μετοχών της Εταιρείας, στις 27.11.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 0,00% άμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 13,77 % (κατόπιν γνωστοποίηση της) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, λόγω πώλησης και μεταβίβασης 32.614.181 Κοινών Ονομαστικών μετοχών , μετά δικαιώματος ψήφου, οι οποίες αντιπροσώπευαν κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης ποσοστό 13,28495 % επί του συνόλου .

Print Friendly, PDF & Email