Σε υψηλότερα επίπεδα τα μεγέθη της βιομηχανίας μετρητών ενέργειας Landis & Gyr τη χρήση 2018-2019

Σε υψηλότερα επίπεδα τα μεγέθη της βιομηχανίας μετρητών ενέργειας Landis & Gyr τη χρήση 2018-2019

  • Ενισχυμένα έσοδα αναμένεται να παρουσιάσει τη χρήση 2018/2019, που ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα, η κορινθιακή βιομηχανία παραγωγής μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας Landis & Gyr.

Η επιχείρηση προχώρησε σε περαιτέρω διεύρυνση της παραγωγής, κυρίως νέων ψηφιακών μετρητών Ε360, Ripple Control Receivers και μετρητών Ε320. Επίσης, προχώρησε σε διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής βάσεων μετρητών Focus, λόγω σημαντικής αύξησης των παραγγελιών.

Κατά την οικονομική χρήση 1.4.2017-31.3.2018 είχε αυξήσει κατά 7,09 εκατ. τεμάχια την παραγωγή οικιακών μετρητών Ε450 και κατά 4,49 εκατ. τεμάχια την παραγωγή βάσεων μετρητών Focus. Ωστόσο, λόγω αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών η κερδοφορία της συμπιέστηκε.

Η επιχείρηση συστάθηκε τον Νοέμβριο του 1970. Εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στο ύψος του 78ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στον Ισθμό Κορινθίας, σε έκταση 55.000 τ.μ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Παράγει προηγμένης τεχνολογίας βιομηχανικούς και οικιακούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι διατίθενται σε 80 περίπου χώρες, μέσω συγγενικών επιχειρήσεων. Η ευρεία γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει «έξυπνους» μετρητές και συναφή προϊόντα διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντικό μέρος της παραγωγής της διατίθεται, πέραν των ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, στη Βόρεια Αμερική.

Αποτελεί θυγατρική της εκ των κορυφαίων εταιρειών του τομέα παγκοσμίως ελβετικής Landis & Gyr Holding, το 40% της οποίας ανήκει στην Innovation Network Corporation of Japan.

Από τον Μάιο του 2015 η κορινθιακή βιομηχανία ανέλαβε την παραγωγή προϊόντων που μέχρι τότε η ελβετική πολυεθνική εταιρεία πραγματοποιούσε σε μονάδα της στην Ελβετία. Επίσης, από τον Ιούλιο του 2017 ανέλαβε την παραγωγή προϊόντων που μέχρι τότε η παρήγαγε συγγενική της εταιρεία στη Βρετανία. Ακόμη, αργότερα ανέλαβε την παραγωγή προϊόντων που παρήγαγε συγγενική της εταιρεία στη Γαλλία. Η διαδικασία «μεταφοράς» παραγωγής από άλλες μονάδες του ελβετικού ομίλου άρχισε ουσιαστικά το 2012, με αποτέλεσμα από τότε να έχουν υπερτετραπλαστεί οι πωλήσεις της ελληνικής βιομηχανίας.

Στα τέλη του 2017 η επιχείρηση είχε ολοκληρώσει επιτυχώς την εγκατάσταση γραμμής παραγωγής Ripple Control Receivers που παρήγαγε μέχρι τότε γαλλική εταιρεία του διεθνούς ομίλου.

Συγχρόνως, το 2017 έπαυσε να εμπορεύεται προϊόντα της και άλλα προϊόντα του ομίλου στην Ελλάδα, καθώς η μητρική της εταιρεία αποφάσισε να αναθέσει σε τρίτους την αντιπροσώπευση των προϊόντων της στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τον 45ο ισολογισμό της, η ελληνική βιομηχανία Landis & Gyr την περίοδο Απριλίου 2017-Μαρτίου 2018 κατέγραψε έσοδα 130,14 εκατ. ευρώ έναντι 118,57 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 9,8% (+11,57 εκατ. ευρώ). Το 97,2% των εσόδων της (126,48 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 2,8% (3,66 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες, διάθεση πρώτων υλών και βοηθητικών υλικών και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11% (+12,58 εκατ. ευρώ), καθώς διευρύνθηκε σημαντικά ο όγκος παραγωγής. Επίσης, το 99,2% των εσόδων της (129,15 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις-μέλη του ελβετικού ομίλου σε διάφορες άλλες χώρες.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 8,03 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 9,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-17,1% ή -1,66 εκατ. ευρώ), καθώς μεταβλήθηκε το προϊοντικό μείγμα των πωλήσεων. Αποδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 6,2%, από 8,2% τη χρήση 2016-2017, εξέλιξη που καθόρισε την καθοδική πορεία των προ φόρων και μετά φόρων κερδών της.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 27,4% (-2,40 εκατ. ευρώ), περιορίστηκαν σε 6,36 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 4,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7,4% (8,75 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Η επίδραση των αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών από πωλήσεις στις ΗΠΑ ήταν έντονη.

Τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης 2017-2018 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,07 εκατ. ευρώ (0,91 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,11 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με αμοιβές διοικητικής υποστήριξης προς τη μητρική ελβετική εταιρεία και συναφείς δαπάνες ύψους 4,87 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου ποσού 3,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 5,19 εκατ. ευρώ και 3,34 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, έναντι ανάλογων κερδών 7,54 εκατ. ευρώ και 5 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, αποδυναμωμένων κατά 31,1% (-2,35 εκατ. ευρώ) και 33,2% (-1,66 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 17,4% και 11,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4% και τα καθαρά κέρδη το 2,6%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017-2018 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 11,9%, έναντι 17,8 τη χρήση 2016-2017, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 53,22 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8%.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και εκείνες της χρήσης 2016-2017, βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 31.3.2018 εμφάνιζε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (41,43 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 21,64 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (19,79 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.3.2018 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 8,74 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 31,52 εκατ. ευρώ (28,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 59,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (57,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.3.2018 ήταν ύψους 10,35 εκατ. ευρώ, έναντι 8,68 εκατ. ευρώ στις 31.3.2017. Οι επενδύσεις της στη διάρκεια της χρήσης 2017-2018 απορρόφησαν 3,55 εκατ. ευρώ, έναντι 1,62 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η επιχείρηση έχει διευθύνοντα σύμβουλο τον Αριστ. Παπά και οικονομικό διευθυντή τον Χρ. Παπαχρήστου. Τη χρήση 2017-2018 απασχόλησε κατά μέσον όρο 444 εργαζόμενους, έναντι 499 τη χρήση 2016-2017. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 11,09 εκατ. ευρώ, έναντι 10,25 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καθώς δαπάνησε για αμοιβές στελεχών της 1,03 εκατ. ευρώ, έναντι 0,75 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Δηλώνει ότι κατά τη χρήση 2018-2019 συνεχίζει να ενισχύεται από τη «μεταφορά» παραγωγής από άλλες εταιρείες του ομίλου και ότι προσβλέπει σε περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής θέσης της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, με ανάληψη του συνόλου της παραγωγής ψηφιακών οικιακών μετρητών τύπου Ε450 του ομίλου στη μονάδα της στην Κόρινθο. Ενισχύει την παραγωγή ψηφιακών οικιακών μετρητών τύπων Ε320 και Ε220 για τη γερμανική αγορά, καθώς και άλλων προϊόντων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: LANDIS & GYR

www.inr.gr

Print Friendly, PDF & Email