Σε χειρότερη οικονομική κατάσταση το 30% των Ελλήνων τον τελευταίο χρόνο

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ÁèÞíá ìåôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôçò áðáãüñåõóçò êõêëïöïñßáò, ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò äéÜäïóçò ôïõ êïñïíïúïý, óôçí ÁèÞíá ôçí ÄåõôÝñá 23 Ìáñôßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Νέα έρευνα της Focus Bari, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο, έδειξε ότι ο ένας στους τρεις Έλληνες βρίσκεται σε χειρότερη επαγγελματική και οικονομική κατάσταση από ό,τι έναν χρόνο πριν, όταν εμφανίστηκε στην Ελλάδα ο κορωνοϊός.

Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι τo 30% των Ελλήνων δηλώνει πως σήμερα, έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας στη χώρα, η επαγγελματική του κατάσταση είναι χειρότερη, ενώ μόνο το 10% δηλώνει πως είναι καλύτερα τα επαγγελματικά του σήμερα σε σχέση με δώδεκα μήνες πριν.

Οι βασικοί λόγοι για την επιδείνωση των επαγγελματικών είναι το γεγονός πως οι επιχειρήσεις υπολειτουργούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες επειδή περιορίστηκαν πολύ οι εργασίες τους.

Μόλις το 9% σε καλύτερη οικονομική κατάσταση

Επίσης, μεγάλη μερίδα εργαζομένων βρίσκεται σε αναστολή, υποαπασχόληση ή και εντελώς εκτός εργασίας, καθώς η επιχείρηση που εργάζονταν είτε έχει σταματήσει να λειτουργεί λόγω πανδημίας, είτε έχει κάνει μειώσεις προσωπικού.

Για τη μικρή αναλογία που δηλώνει βελτιωμένη επαγγελματική κατάσταση, οι κύριοι λόγοι είναι η δημιουργία νέας απασχόλησης, η απόκτηση καινούργιων δεξιοτήτων, αλλά και η καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου που διαθέτουν, καθώς εργάζονται από απόσταση.

Από την άλλη πλευρά, το 36% των Ελλήνων δηλώνει πως η οικονομική κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με δώδεκα μήνες πριν, ενώ μόλις το 9% δηλώνει το αντίθετο.

Το 75% έχει πληγεί οικονομικά

Ο βασικός λόγος επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης σε όσους δήλωσαν κάτι τέτοιο (75%), είναι η μείωση των εσόδων τους, και επίσης το γεγονός ότι χρειάζεται να στηρίξουν άλλα μέλη της οικογένειας που έχουν πληγεί οικονομικά, ή και το ότι τους έτυχαν κάποια απρόβλεπτα έξοδα.

Για τη μικρή μερίδα Ελλήνων που εμφανίζεται σήμερα σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από ό,τι πέρσι, ο κυριότερος λόγος είναι ότι μείωσαν τα έξοδά τους, καθώς και το ότι δημιούργησαν νέες πηγές εσόδων ή/και αξιοποίησαν πηγές εσόδων που ήδη είχαν.