Scope: Διατήρησε σε ΒΒ/Θετικό την αξιολόγηση της Ελλάδας – Τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις

Αμετάβλητη στο BB+ διατηρεί την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας με θετικό outlook η Scope Ratings, μόλις ένα σκαλοπάτι πριν από την επενδυτική βαθμίδα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση , που δεν αποτελεί δράση αξιολόγησης,  η αξιολόγηση της Ελλάδας σε BB+/Positive υποστηρίζεται από πολλαπλά πιστωτικά πλεονεκτήματα:

Πρώτον, ισχυρή ευρωπαϊκή θεσμική υποστήριξη από την κρίση της Covid-19, με τη μορφή έκτακτων παρεμβάσεων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτά περιλαμβάνουν καινοτομίες των προγραμμάτων αγορών περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΤ και χαλάρωση των απαιτήσεων πλαισίου εξασφαλίσεων, όπως παραιτήσεις που επέτρεψαν, από το 2020, τη συμπερίληψη ελληνικών κρατικών ομολόγων ως εξασφάλιση για νομισματικές πράξεις της ΕΚΤ παράλληλα με την επιλεξιμότητα των ελληνικών χρεογράφων στο πλαίσιο της Πανδημίας Έκτακτης Αγοράς Πρόγραμμα (PEPP).

Η υποστήριξη από την ΕΚΤ έχει ενισχυθεί από το 2022 μέσω i) επιβεβαίωσης ότι, κατά τη φάση επανεπένδυσης PEPP, ενδεικτικά τουλάχιστον έως το τέλος του 2024, τα ελληνικά χρεόγραφα παραμένουν επιλέξιμα για αγορές πέραν των μετατροπών εξαγορών. ii) παράταση της παραίτησης σχετικά με την καταλληλότητα των ελληνικών ομολόγων με ασφάλεια στο πλαίσιο του πλαισίου αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του Ευρωσυστήματος έως τουλάχιστον την ολοκλήρωση της φάσης επανεπένδυσης PEPP και iii) ανακοίνωση ενός προγράμματος «κατά του κατακερματισμού» για την αποφυγή υπερβολικού κατακερματισμού των περιθωρίων αποδόσεων των κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ – υποστήριξη της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στην ελληνική οικονομία.

Τέτοια μέτρα υπερβαίνουν αυτά που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως για τη στήριξη των ελληνικών αγορών ομολόγων και καταδεικνύουν ένα πιο διαρκές backstop της ΕΚΤ για την Ελλάδα, δυνητικά πέρα ​​από την κρίση της Covid-19.

Η μείωση του δείκτη χρέους

Επιπλέον, μια ισχυρή μείωση του δείκτη χρέους της γενικής κυβέρνησης και του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης από το 2020 αντιπροσωπεύει μια πιστωτική ισχύ, υποστηριζόμενη από την οικονομική ανάκαμψη, τον αυξημένο πληθωρισμό παράλληλα με την εξυγίανση του πρωτογενούς δημοσιονομικού ελλείμματος.

Η δημοσιονομική δυναμική ενισχύεται περαιτέρω από τις προηγούμενες σημαντικές βελτιώσεις στη δομή του δημόσιου χρέους.

Τέλος, οι πολιτικές διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχουν περιορίσει σημαντικά τους δείκτες των υψηλών μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) και έχουν ενισχύσει τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, ενώ έχουν δρομολογηθεί πολιτικές που κινητοποιούν τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, μετριάζουν τα σημεία συμφόρησης που συνδέονται με αδυναμίες στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ιστορικά χαμηλά ιδιωτικά επένδυση.

Η Scope εκτιμά ανάπτυξη 1,3% για το 2023 πριν από 2,0% το 2024, μετά από 8,4% το 2021 και εκτιμώμενο 4,9% το 2022.

Οι κίνδυνοι

Ωστόσο, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας εξακολουθούν να αμφισβητούνται από:

Πρώτον, το υψηλό δημόσιο χρέος, που αντιπροσωπεύει μια συνεχή ευπάθεια καθώς οι αγορές επανεκτιμούν τον κίνδυνο που σχετίζεται με τους υπερχρεωμένους κρατικούς δανειολήπτες της ζώνης του ευρώ εν μέσω αυξημένου πληθωρισμού και αυξήσεων των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας.

Επιπλέον, η σταδιακή αποδυνάμωση μιας ισχυρής δομής χρέους, με υψηλότερο κόστος αναχρηματοδότησης, σταδιακή μετάβαση από το δημόσιο στην ιδιωτική ιδιοκτησία του χρέους και μικρότερους μέσους όρους διάρκειας του νέου χρέους, αντανακλά μια πιστωτική πρόκληση.

Δεύτερον, οι αδυναμίες του τραπεζικού τομέα που σχετίζονται με τους μειωμένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, την ενίσχυση των διασυνδέσεων κρατικών τραπεζών και τα αυξημένα NPLs σε σύγκριση με τους μέσους όρους της ζώνης του ευρώ αντικατοπτρίζουν πιστωτική αδυναμία. Τέλος, οι διαρθρωτικές οικονομικές αδυναμίες με τη μορφή μέτριου μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού, υψηλή ανεργία,

Προς την επενδυτική βαθμίδα

Οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν κατά μία βαθμίδα στην επενδυτική βαθμίδα εάν, μεμονωμένα ή συλλογικά:

i) διατηρηθεί η ευρωπαϊκή στήριξη για την Ελλάδα μέσω ενισχυμένης μονιμότητας της ευρωπαϊκής θεσμικής υποστήριξης των ελληνικών αγορών χρέους και της βιωσιμότητας του χρέους μετά τις επερχόμενες εκλογές και πέρα ​​από την Κρίση Covid-19

ii) η ονομαστική ανάπτυξη και η δημοσιονομική εξυγίανση διατηρούν μια ισχυρή και διαρκή πτωτική τροχιά του δημόσιου χρέους.

iii) οι κίνδυνοι του τραπεζικού τομέα μειωθούν περαιτέρω, ενισχύοντας την παροχή πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα

και/iv) οι διαρθρωτικές οικονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες περιορίζονται, αυξάνοντας το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό και ενισχύοντας τη μακροοικονομική βιωσιμότητα.

Αντίθετα, οι Προοπτικές θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν σε Σταθερές εάν, μεμονωμένα ή συλλογικά: i) η στήριξη του Ευρωσυστήματος για το ελληνικό χρέος περιοριζόταν ή αποδεικνυόταν αναποτελεσματική, πυροδοτώντας την αποκρυστάλλωση πιο σοβαρών σεναρίων αγοράς. ii) οι δημοσιονομικές πολιτικές παραμένουν χαλαρές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή επέρχεται πιο σοβαρή οικονομική ύφεση, εμποδίζοντας ή αναστρέφοντας μια τρέχουσα τροχιά μειώσεων του δείκτη δημόσιου χρέους· iii) οι κίνδυνοι του τραπεζικού τομέα ενταθούν εκ νέου και/ή iv) η δέσμευση μεταρρυθμίσεων εξασθενήσει μετά τις εκλογές του 2023, μετριάζοντας τις προοπτικές για περικοπή των μακροοικονομικών ανισορροπιών και υπονομεύοντας την ενδεχόμενη ευρωπαϊκή στήριξη.