Σχόλια και επιλογές για επενδυτές του Χ.Α. (11/10)

ΣΧΟΛΙΟ: Θάχουμε άλλη μία δύσκολη ημέρα σήμερα, συνηθισμένο το βουνό από τα χιόνια, ο βρεγμένος την βροχή δεν την φοβάται, βαράτε με κι ας κλαίω και όλα τα συμπαρομαρτούντα, πλην εκείνων βεβαίως που έχουν λάβει τα μέτρα τους… Που ναι μεν είναι η μειοψηφία, αλλά των οποίων τα πυρομαχικά θα είναι πολύτιμα στην συνέχεια. Κι αυτό, γιατί δεν πρόκειται να τα αφήσουν για πολύ καιρό ακόμα ανενεργά.


ΥΨΗΛΗ Κ/φση (από 400 εκατ. ευρώ και άνω)

ΕΥΔΑΠ -6ΜΗΝΟ: Με 322 εκατ. ευρώ στα ταμεία της, χωρίς να οφείλει σεντ σε τράπεζες, με άνοδο 50% στα κέρδη και +26% στα EBITDA.

 • ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 47 εκατ. ευρώ από 34,4 εκατ. ευρώ.
 • ΚΕΡΔΗ: 17,9 εκατ. από 11,87 εκατ.
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 153,4 εκατ. από 151,8 εκατ. ευρώ
 • EBITDA: 36,7 εκατ. από 29 εκατ. ευρώ
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 918,5 εκατ. ευρώ
 • ΤΑ ΑΥΛΑ υπολογίζονται σε… 1 εκατ. ευρώ(!)…
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ@5,0400 ευρώ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 537 εκατ. ευρλω (P/bv 0,59)
 • Αν αφαιρεθούν τα ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ λόγω μηδενικού δανεισμού η αποτίμηση πέφτει στα 215!!!!! εκατ. ευρώ.
 • ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: -19,5% με κίνηση στα 4,9950 με 6,9700 ευρώ, μέσο όρο 5,8300 ευρώ και συναλλαγές 6,84 εκατ. τμχ (35.800 τμχ ημερησίως)

ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 2,45 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017 σε 2,8 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της αύξησης των αγορών πρώτων υλών και της ανόδου των τιμών στο LME.

 • Ο δανεισμός των εταιριών της Viohalco ανήλθε σε 1,8 δισ. ευρώ και αποτελείται από μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, ύψους 41% και 59% αντίστοιχα.
 • Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες αναθεωρούνται σε ετήσια βάση με τις επετείους τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος.
 • Επί του παρόντος, οι θυγατρικές της Viohalco σε συνεργασία με τα κύρια χρηματοδοτικά τραπεζικά ιδρύματα, ολοκληρώνουν την μετατροπή ενός σημαντικού μέρους του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο.
 • Σ.Σ: Η αγορά δεν δουλεύει με το… ζύγι. Αλλά όπως και να το κάνουμε καθαρός δανεισμός… 1,6 δισ. ευρώ, δεν είναι πετσετάκια… Το πως και γιατί ανέβηκε δεν έχει σημασία… 1,6 δισ. ευρώ είναι αυτά!
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 663,5 εκατ. ευρώ.
 • ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: -20,9% με κίνηση στα 2,5300 με 4,0000 ευρώ, μέσο όρο 3,3000 ευρώ και συναλλαγές 28,85 εκατ. τμχ (151 χιλ. τμχ ημερησίως)

ΒΙΟΧΑΛΚΟ@2,5600 και κ/φση 663,5 εκατ.: Τα καλά νέα… Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 19% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017 και ανήλθε σε 2,19 δισ. ευρώ.  Τα EBITDA παρέμειναν σταθερά σε 169 εκ. ευρώ. Το a-EBITDA αυξήθηκε σε 143,6 εκατ. ευρώ έναντι 142,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2017. Τα ενοποιημένα κέρδη αυξήθηκαν κατά 35% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017 και διαμορφώθηκαν στα 40 εκ. ευρώ.

[email protected],6800 και κ/φση 777,7 εκατ. ευρώ: Οι αναλυτές της Wood Co. εκτιμούν ότι η πρόσφατη αδυναμία της μετοχής της αποτελεί ένα καλό σημείο εισόδου για όσους εκτιμούν ότι θα ανακάμψει η ελληνική αγορά ακινήτων. Η σύσταση που δίνουν είναι αυτή της “ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ” και η τιμή-στόχου τα 10,0000 ευρώ με την μετοχή να διαπραγματεύεται περί τα 7,6000 με 7,8000 ευρώ.

GRIVALIA(Ι): Στο -16,52% εφέτος έχοντας κινηθεί σε εύρος 7,5300 ευρώ με 9,6500 ευρώ με μέσο όρο τα 8,8100 ευρώ και σύνολο συναλλαγών 16,56 εκατ. τμχ (ημερησίως 86.700 τμχ). Ο όμιλος αποτιμάται σε 806 εκατ. ευρώ, στην 13η θέση της σχετικής κατάταξης του Χ.Α.

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής στις 30.6.2018: • Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 2,5x • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 16% • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 18% • Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 21,4 εκατ. ευρώ. • Προσαρμοσμένο EBITDΑ: 27,1 εκατ. ευρώ.

 • Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2018 ανήλθαν σε 58 εκατ. ευρώ από 54 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 179 εκατ. ευρώ από 138 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017.
 • Την 30η Ιουνίου 2018, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 900 εκατ. ευρώ ή 8,8800 ευρώ ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε 9,2600 ευρώ ανά μετοχή.

ΜΕΣΑΙΑ Κ/φση (από 150 μέχρι 400 εκατ. ευρώ)

ΟΛΠ: Κύκλος Εργασιών: 63,5 εκατ. από 52 εκατ. ευρώ. Κέρδη μετά από φόρους: 13,26 εκατ. ευρώ από 4,44 εκατ. ευρώ. Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 11 εκατ. ευρώ από 3,1 εκατ. ευρώ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 194,5 εκατ. από 185,9 εκατ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 59,5 εκατ. από 62,5 εκατ. ευρώ. Βραχυπρόθεσμες 6 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα: 48,1 εκατ. από 42,3 εκατ. ευρώ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 17,4 εκατ. ευρώ από 26,2 εκατ. ευρώ

ΟΛΠ(1): Συναλλαγές + αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 288 χιλ. ευρώ. Απασχολούμενο προσωπικό στις 30/6: 1023 από 1025 άτομα. ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 387,5 εκατ. ευρώ, στη τιμή των 15,5000 ευρώ η μετοχή. ΕΥΡΟΣ 2018: 15,4400 με 17,7000 ευρώ και ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ. Συναλλαγές 1,29 εκατ. τμχ και ημερησίως 6750 τμχ. Από τα 16,8800 της 4ης Οκτωβρίου στα… 15,5000 τώρα, με μόλις (1) θετική παρουσία στις τελευταίες (7).

ΟΛΘ@23,5000 ευρώ- με την κ/φση στα 236,9 εκατ. ευρώ: Αν αφαιρέσουμε τα ταμειακά διαθέσιμα και επειδή δεν υπάρχει δανεισμός μπορούμε κάλλιστα να υπολογίσουμε σε μία κεφαλαιοποίηση 140-145 εκατ. ευρώ. Οπότε, αντιλαμβάνεστε περί τίνος πρόκειται. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι τι επιπλέον… Με πτώση εφέτος -4,86% και σε απόσταση 33,5% από το υψηλό του στο 2018…

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ Κ/φση (από 50 μέχρι 150 εκατ. ευρώ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ@3,3900: Μόλις 3.000 τεμάχια οι ημερήσιες συναλλαγές του 2018 για μία από τις ποιοτικότερες και αξιοπρεπέστατες εισηγμένες του ΧΑ. Τα κέρδη στα 5,7 εκατ. ευρώ έναντι των 4,58 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Πέρυσι, για ολόκληρη την χρήση είχαν ανέλθει σε 16 εκατ. ευρώ (4,58 εκατ. στο α’ και 11,4 εκατ. στο β’ 6μηνο που είναι και το αποδοτικότερό της).

 • Ανά μετοχή το 2017 τα κέρδη ήταν 0,5800 ευρώ. Αποτιμάται σε 93,23 εκατ.
 • Στα 3,3900 διαπραγματεύεται τώρα η μετοχή που δικαιολογεί άνετα μία Fair Value περί τα 5,5000 ευρώ τουλάχιστον
 • Με βάση τον μηδενικό δανεισμό της και τα λοιπά εξαιρετικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της.
 • Στη τιμή αυτή των 5,5000 ευρώ θα παίζει με ένα εκτιμώμενο Ρ/Ε περί το 7,5 με 8.
 • ΧΑΜ – ΥΨ. 2018: 3,2600 με 4,0500 ευρώ και απόδοση -5,3%.

ΜΙΚΡΗ Κ/φση (από 15 μέχρι 50 εκατ. ευρώ)

ΚΕΚΡΟΠΑΣ@1,5200 ευρώ, κ/φση 30,1 εκατ.: Πολύ καλή η συμπεριφορά του, στα υπόψιν πάντα και υπό στενή παρακολούθηση ξανά… Συμπλήρωσε (5) θετικά πρόσημα σερί… Στο +94,9% εφέτος με χαμηλό – υψηλό 0,7200 και 1,8400 ευρώ.

ΕΛΤΡΑΚ – 6μηνο: Κύκλος Εργασιών 52,45 εκατ.ευρώ. EBITDA: 4,37 εκατ.ευρώ από 4,53 εκατ.ευρώ Κέρδη  1,86 εκατ.ευρώ από 2,24 εκατ.ευρώ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ: 0,1325 από 0,1596 ευρώ. Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: (-6,02 εκατ.ευρώ) από +8,11εκατ.ευρώ. Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων: (240.000) από(352.000). ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ (6,26εκατ.ευρώ) από ΘΕΤΙΚΕΣ +7,77εκατ.ευρώ.

ΕΛΤΡΑΚ (Ι): Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 55 εκατ. από 53,3 εκατ. Μακροπρόθεσμες δαν. υποχρεώσεις 3,88 εκατ.ευρώ από 0,64 εκατ.ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δαν.υποχρεώσεις 27,3 εκατ.ευρώ από 19,2 εκατ.ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα: 12,6 εκατ.ευρώ από 7,5 εκατ.ευρώ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 18,5 εκατ. από 12,4 εκατ. Συναλλαγές+αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 591 χιλ.ευρώ. Απασχολούμενο προσωπικό στις 30/6: 366 από 347 άτομα

ΕΛΤΡΑΚ (ΙΙ): Αποτιμάται σε 30,34 εκατ.ευρώ. ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 2,1000 ευρώ. ΕΥΡΟΣ 2018: 2,0400 με 3,3800 ευρώ. ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: -26,3%. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΓΚΟΣ: 222.367 τμχ και ημερησίως 1170 τμχ. P/E: Μάλλον μονοψήφιο, περί τα 8-9…(εκτιμώμενο). P/BV: 0,55 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,34. EV/EBITDA: 11,1 εξαμήνου. NETDEBT/EBITDA: 4,2 εξάμηνο.

ΜΙΚΡΟΥΛΑ Κ/φση (μέχρι 15 εκατ. ευρώ)

CRETA FARM-απάντηση: Ενοποιημένες Πωλήσεις € 55,14 εκατ. έναντι 49,74 εκατ. € το 2017, αυξημένες κατά 10,8%. Μικτό Κέρδος € 24,69 εκατ. έναντι 21,64 εκατ. € το 2017, αυξημένο κατά 14%. Λειτουργικό EBITDA € 7,67 εκατ. έναντι € 6,88 εκ. το 2017, αυξημένο κατά 11.4%. Μέχρι εδώ πολύ καλά, αλλά…

 • ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 8,5 εκατ. ευρώ  από 8,7 εκατ.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 109,4 εκατ. ευρώ από 106,9 εκατ. το 2017
 • ΤΑΜΕΙΟΝ: 0,4 εκατ. ευρώ από 0,18 εκατ.
 • ΟΦΕΙΛΕΙ δηλαδή σχεδόν 13 φορές τα ίδια κεφάλαια της!

ΔΡΟΜΕΑΣ: Κ/ΦΣΗ 7,22 εκατ. ευρώ @0,2080 ευρώ. ΚΕΡΔΗ 6Μ: 27 χιλ. ευρώ από ζημίες 982 χιλ. ευρώ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 26 εκατ. από 26 εκατ.ευρώ. Κύκλος εργασιών 7,83 εκατ. από 4,25 εκατ. ευρώ. Εbitda +1,53 εκατ. από +0,4 εκατ. ευρώ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 26,9 εκατ. (Μ 19,9 και ΒΡΑΧ 7 εκατ.) ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 1,5 εκατ. ευρώ από 1,1 εκατ. ευρώ.

BIOTEΡ- απάντηση: Αρνητικά ίδια κεφάλαια 75,8 εκατ. και δανεισμός 136,5 εκατ. ευρώ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 68 χιλ. ευρώ ΖΗΜΙΕΣ 3,71 εκατ., ebitda -62 χιλ. ευρώ, Ταμείο 241 χιλ. ευρώ. ΤΙΜΗ ΜΤΧ: 0,0960 ευρώ – ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 1,69 εκατ. ευρώ.

ΕΛΒΕ: Εν όψει επιστροφής κεφαλαίου 0,25 ευρώ ανά μετοχή, αλλά η εμπορευσιμότητα της δείχνει να είναι κάτι παραπάνω από απελπιστική. Στη πραγματικότητα ευχαρίστως θα μάζευαν κάθε προσφορά πέριξ των 3,0000 ευρώ…

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • TIMH 3,4800 K/φση 11,51 εκατ.
 • Απόδοση 2018: +30,8%
 • ΧΑΜ-ΥΨΗΛΑ 2018 και 12Μ: 2,4800 με 3,5800 ευρώ.
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: 31.347 τμχ και ημερησίως μ.ο. 164 τμχ.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 3,480 3,480 0,00
30 ημερών 3,000 3,580 3,57
3 μηνών 2,680 3,580 24,29
6 μηνών 2,660 3,580 27,01
12 μηνών 2,480 3,580 25,67

ΣΑΤΟ- απάντηση: Επιστροφή στα κέρδη, αλλά τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά κατά 24 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε 26,5 εκατ. ευρώ. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα… Αποτιμάται σε 2,42 εκατ. ευρώ.

ΤΙΜΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ με ευχαριστίες στο http://grinvest.gr

GR invest.gr 

CITI GS BOFA MS JPM DB UBS CS WOOD
ΑΛΦΑ 1.87  2.40 1.25 2.10 2.00  2.00  2.70
ΕΤΕ 2.09 2.76 2.89  0.30 2.70  0.38
ΕΥΡΩΒ 0.95 1,03 1.19 1,05  0.78 0.97 1.40
ΠΕΙΡ 2.57 3.25  2.00 2.95  2.70 4.10
ΕΕΕ  28.86 30.84 30.90
ΟΠΑΠ 10.60 11.60
ΟΤΕ 15.00  13.30 14.00 15.00 14.10 12.90 11.20 10.70
ΤΙΤΚ 22.90  25.00
ΜΠΕΛΑ  13,50  17.00  16.80
ΜΟΗ 13.50 26.00  20.90 24.00 26.50 25.64
ΕΛΠΕ 5.30 4.89  4.50 8.50 10.15
ΦΦΓΚΡΠ  22.60 20.00
ΜΥΤΙΛ 11.50 13.00
ΔΕΗ 2.38
EXAE 5.40
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΤΕΝΕΡΓ
ΛΑΜΔΑ
ΑΡΑΙΓ 6,50 8.70
ΦΡΛΚ 6.74
ΣΑΡ 14.10
ΓΡΙΒ 9.11
ΟΛΠ 24,00

 

NBG SEC EFG SEC PIRAEUS SEC ALPHA FIN IBG EUROXX HSBC  BETA AXIA
ΑΛΦΑ 2.20 1.90 2.36 2.60 2.43  2.57 2.60
ΕΤΕ 3.20  2.20 2.55 3.90  3.50  2.90 3.60
ΕΥΡΩΒ  0.78  0.90 1.22 1.20 1.25 1.19
ΠΕΙΡ 2.50 2.50 4,81 3,90  3.20 4.59
ΕΕΕ  23.00 29.00
ΟΠΑΠ  9.10 10.70 10.80 11.20 12.50 10.80 11.00 9.50
ΟΤΕ 13.50 14.10 12.00  14.35 12.70 15.30 12.10
ΤΙΤΚ  22.00 19.00 24.20 27.00
ΜΠΕΛΑ  18.20 18.00  21.00 17.00  21.00 20.00 16.50
ΜΟΗ 22.20  25.00 22.00 21.90 23.20 24.00
ΕΛΠΕ  9.90  9.30  8.45 8.40 10.00
ΦΦΓΚΡΠ 23.00 22.50 18.20  28.50  22.00 26.00 29,00
ΜΥΤΙΛ 13.50 13.50 14.10 13.20 12.40  13.50 13.30
ΔΕΗ  5.10  4.00 2.50 2.10
EXAE  5.00  4,90 4.80 4.60 6.10
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,00 3.30  2.00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ  3.00 4.70
ΤΕΝΕΡΓ  6.50 7.20 6.50
ΛΑΜΔΑ  8,30 7,80
ΑΡΑΙΓ  10.50 7.40  9.90  10.00  11.25  9.50  10.00
ΦΡΛΚ  6.30 6.50 6.50  7.10 7.60
ΣΑΡ 15.00 7.10
ΓΡΙΒ  10,00 10,70
ΕΥΔΑΠ  5.40 6.30
ΙΝΛΟΤ  1.19 1.20
ΑΝΕΜΟΣ  1.35  2.30
ΚΡΙ 3.70
ΟΤΟΕΛ 32.30
ΠΛΑΙΣ 4.20
ΕΛΧΑ 2.40

Επεξήγηση Συμβόλων: OP: OutPerform, UP: UnderPerform, OW: OverWeight, EW: EqualWeight, N: Neutral, ACC: Accumulate, H: Hold, R: Reduce

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ AYΓ.-OKT.2018
Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
09/10/2018 IBG ΜΠΕΛΑ 12,70 Ν 17,00 ΒUY
03/10/2018 IBG ΟΤΕ 12,70 ACC 13,50 ACC
26/09/2018 IBG ΟΠΑΠ 12,50 ΒUY 11,50 ΒUY
24/09/2018 EFG SEC MOH 25,00 ΒUY 21,80 ΒUY
24/09/2018 GS ΠΕΙΡ 3,25 Ν 3,40 Ν
24/09/2018 GS ΕΥΡΩΒ 1,03 Ν 1,04 Ν
24/09/2018 GS ΕΤΕ 2,76 Ν 2,90 Ν
24/09/2018 GS ΑΛΦΑ 2,45 ΒUY 2,50 ΒUY
24/09/2018 WOOD MOH 25,64 ΒUY 23,78 ΒUY
20/09/2018 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 0,90 Ν 1,05 Ν
20/09/2018 ALPHA FIN ΠΕΙΡ 2,50 Ν 3,50 Ν
20/09/2018 ALPHA FIN ΕΤΕ 2.55 Ν 3,40 Ν
19/09/2018 PIRAEUS ΕΥΡΩΒ 0,78 Ν 0,81 Ν
19/09/2018 PIRAEUS ΕΤΕ 2,20 Ν 3,00 Ν
19/09/2018 PIRAEUS ΑΛΦΑ 1,90 ΟP 2,29 ΟP
19/09/2018 PIRAEUS ΜΠΕΛΑ 18,00 ΟP 17,00 OP
19/09/2018 PIRAEUS ΦΡΛΚ 6,50 ΟP 6,00 OP
19/09/2018 PIRAEUS EXAE 4,70 N 5,00 N
18/09/2018 EFG  ΕΛΠΕ 9,3  ΒUY 7,20  ΒUY
18/09/2018 EFG ΠΕΙΡ 2,50 Η 3,80 Η
18/09/2018 EFG ΑΛΦΑ 2,20 ΒUY 2,65 ΒUY
14/09/2018 IBG MOH 23,20 ACC 21,50 ACC
14/09/2018 BOFA ΕΥΡΩΒ 1,19 N 1,17 N
14/09/2018 BOFA ΠΕΙΡ 2,00 UP 3,23 UP
14/09/2018 BOFA ΕΤΕ 2,89 N 3,10 N
14/09/2018 BOFA AΛΦΑ 1,25 UP 1,60 UP
11/09/2018 DB ΕΥΡΩΒ 0,78 Η 0,95 Η
11/09/2018 DB ΠΕΙΡ 2,16 Η 2,90 Η
11/09/2018 DB ΕΤΕ 2,70 ΒUY 3,20 ΒUY
11/09/2018 DB ΑΛΦΑ 2,00 ΒUY 2,50 ΒUY
10/09/2018 CITI ΕΥΡΩΒ 0,95 ΒUY 1,17 ΒUY
10/09/2018 CITI ΠΕΙΡ 2,57 Η 3,99 Η
10/09/2018 CITI ΕΤΕ 2,09 Η 3,20 Η
10/09/2018 CITI ΑΛΦΑ 1,87 ΒUY 2,68 ΒUY
04/09/2018 BOFA MOH 20,90 N 20,10 N
31/08/2018 UBS MOH 24,00 ΒUY 22,00 ΒUY
30/08/2018 WOOD TITK 25,00 ΒUY 27,00 ΒUY
30/08/2018 HSBC ΕΥΡΩΒ 1,25 ΒUY 1,02 Η
30/08/2018 HSBC ΕΤΕ 0,29 Η 0,32 ΒUY
30/08/2018 HSBC ΑΛΦΑ 2,43 ΒUY 2,70 ΒUY
30/08/2018 HSBC ΠΕΙΡ 3,20 Η 3,40 ΒUY
08/08/2018 IBG TITK 19,00 R 22,00 N
07/08/2018 IBG ΙΝΛΟΤ 1,20 ΒUY 1,20 Ν

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Print Friendly, PDF & Email