Σχόλια και επιλογές για επενδυτές του Χ.Α. (09/01)

NA MHN ΞΕΧΝΑΜΕ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 

ΦΗΜΗ – ΥΠΕΡΑΞΙΑ μίας Επιχείρησης Για το δικό μας καλό,… καλό θα ήταν να την προσμετράμε έστω κατά προσέγγιση.

 • Μία εταιρεία, πόσο μάλλον έναν όμιλο δεν είναι δυνατόν να τον αποτιμούμε μόνον με βάση των διαφόρων γνωστών χρηματοοικονομικών δεικτών (ev/ebitda, p/bv, p/e etc) αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και να υπολογίζουμε και την Φήμη-Υπεραξία μίας Επιχείρησης (το λεγόμενο Goodwill).
 • Goodwill είναι η αξία μιας επιχείρησης που υπερβαίνει τα καθαρά στοιχεία του Ενεργητικού της. Αντανακλά την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως τη φήμη, το εμπορικό σήμα, τις καλές σχέσεις με τους πελάτες, την επαγγελματικότητα και ηθική των υπαλλήλων της όπως και άλλους παράγοντες που βελτιώνουν την προς τα έξω εικόνα της επιχείρησης.

Διακρίνεται σε: (1) Συμφυή φήμη (inherent goodwill) η οποία αντανακλά τα θετικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και είναι δύσκολο να αποτιμηθεί. Αυτό το είδος της φήμης δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό και σε (2) Εξαγορασθείσα φήμη (purchased goodwill) η οποία είναι η επιπλέον αξία πέραν του ευλόγου τιμήματος εξαγοράς των καθαρών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης.

 • Η υπεραξία (αγγλ. Goodwill) μιας επιχείρησης: Προκύπτει από τη διαφορά που τυχόν παρατηρείται μεταξύ του κόστους επένδυσης σε αυτήν (σε μια πιθανή εξαγορά της), ήτοι του χρηματικού αντιτίμου στο οποίο συμφωνείται η συναλλαγή και της εσωτερικής αξίας απόκτησης…

Δηλαδή της λογιστικής αξίας στην οποία αποτιμάται βάσει των βιβλίων της (εφαρμόζοντας το ποσοστό συμμετοχής στα Ίδια Κεφάλαιά της). Η υπεραξία αυτή μπορεί να προκύπτει από πιθανώς υποτιμημένα ή υπερτιμημένα στοιχεία του Ενεργητικού ή και των Υποχρεώσεων, ή να οφείλεται στην υπεραξία απόκτησης, δηλαδή τη φήμη και πελατεία.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΔEH: Η περίπτωση της δείχνει ολοφάνερα, για όσους μπορούν να καταλάβουν, πως γίνεται το Ελληνικό Δημόσιο με τις επιλογές του, τις παραλείψεις του και τα ρουσφέτια του, να οδηγεί σε καθεστώς χρεοκοπίας μια εταιρία σαν τη ΔΕΗ που από την ίδρυση της έως και λίγα χρόνια πριν είχε μονοπωλιακό χαρακτήρα στην αγορά ενέργειας. Το βέβαιο είναι ότι αν συνεχίσει η ΔΕΗ να δραστηριοποιείται όπως σήμερα τότε η τιμή στόχος είναι μηδέν και θα έχει την τύχη της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζαχάρεως.

 • Πρόκειται για penny stock που σκέφτεσαι ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή μάλλον είναι δύσκολο να πάει χαμηλότερα και η επιλογή γίνεται μήπως με την αλλαγή της κυβέρνησης, εντός του 2019, αλλάξει η πολιτική της εταιρίας και γίνει μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή εταιρία, αντί για το μπαχαλάδικο του σήμερα … Με προσοχή και όχι εξαλλοσύνες βλέποντας και κάνοντας (Την απάντηση δίνει ο φίλος μας Τ.Μορφ.)

ΔΡΟΜΕΑΣ: Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανέρχονται σε 25,84 εκατομμύρια ευρώ ήτοι 0,7400 ευρώ ανά μετοχή. Ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 27 εκατ. ευρώ, ενώ στο ταμείο υπάρχουν 1,5 εκατ. ευρώ. Συνεπώς ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός είναι 25,48 εκατ. ευρώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης βρίσκεται στο 1. Δεν θα τον λέγαμε υψηλό τον τραπεζικό δανεισμό … όμως εξαιτίας του γεγονότος ότι η εταιρία δεν μπορεί να περάσει σε κερδοφόρες χρήσεις δεν μπορεί να τον μειώσει και δυσκολεύεται να τον αποπληρώσει.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,2300 ευρώ
 • Κ/ΦΣΗ: 8 εκατ. ευρώ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,200 0,232 9,52
30ημερών 0,188 0,232 15,00
3 μηνών 0,182 0,232 0,00
6 μηνών 0,182 0,258 1,77
12 μηνών 0,182 0,352 16,16
 • Η εταιρία για 8 συνεχόμενες χρήσεις γράφει ζημιές, οι οποίες συνολικά έχουν φθάσει σε ζημιές ύψους 10 εκατ. ευρώ …. δηλαδή ανά έτος γράφει κατά μέσο όρο ζημιά 1,25 εκατ ευρώ.
 • Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η μετοχή έχει κατρακυλήσει και διαπραγματεύεται στα 0,2300 ευρώ. ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ και 0,1820 ευρώ.
 • Εφέτος ίσως είναι η χρονιά που η εταιρία θα εμφανίσει την 1η κερδοφόρα χρήση μετά απο 8 χρόνια …
 • Πρόκειται για penny stock που σκέφτεσαι ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή μάλλον είναι δύσκολο να πάει χαμηλότερα.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Η εγχώρια παραγωγή γάλακτος είναι ελλειμματική καλύπτοντας μόνο το 35% των αναγκών της και αναγκάζει τη χώρα μας να πραγματοποιεί μεγάλες εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο Όμιλος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση γαλακτοπαραγωγικών ζώων, στην παραγωγή και πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων. Αποτελείται από την μητρική Εταιρεία και από τη θυγατρική Εταιρεία CAMPUS ΑΕ, (κατέχει το 100% των μετοχών) που εδρεύει στην Μέστη Αλεξανδρούπολης και η βασική δραστηριότητα της θυγατρικής είναι η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος, η οποία απορροφάται εξολοκλήρου από το εργοστάσιο της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ στο Διδυμότειχο.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • Κ/ΦΣΗ 9,5 εκατ.
 • ΤΙΜΗ: 0,6950
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,635 0,720 9,45
30ημερών 0,555 0,720 21,93
3 μηνών 0,505 0,720 12,10
6 μηνών 0,464 0,720 17,80
12 μηνών 0,324 0,720 98,57

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ(1):Τα ίδια κεφάλαια της Εβροφάρμα ανέρχονται σε 11,38 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8300 ευρώ ανά μετοχή …. όπου αν αφαιρέσουμε από το ενεργητικό της εταιρίας τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία τότε τα ίδια κεφάλαια πέφτουν σε 0,5600 ευρώ ανά μετοχή. Ο τραπεζικός δανεισμός είναι σχετικά υψηλός και ανέρχεται σε 18,13 εκατ. ευρώ, ενώ στο ταμείο υπάρχουν 991 χιλιάδες ευρώ.

 • Ο συντελεστής μόχλευσης βρίσκεται στο 60% και απαιτείται περαιτέρω απομόχλευση των ιδίων κεφαλαίων. Τα καθαρά κέρδη της Εβροφάρμα το 2017 έφθασαν στα 536 χιλιάδες ευρώ ήτοι 0,039 ευρώ ανά μετοχή, ενώ για το 2018 αναμένονται να ξεπεράσουν το 1 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 0,073 ευρώ ανά μετοχή. Ιδανικό επίπεδο αγορών θεωρείται κάτω των 0,5000 ευρώ … σήμερα η τιμή της μετοχής στο ταμπλό ανέρχεται στα 0,6950 ευρώ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΛΒΑΛ: Με αποτίμηση 473 εκατ. ευρώ ο πολλαπλασιαστής κερδών για το 9μηνο είναι στο 11 και λογικά βαδίζει προς την περιοχή του 7 με 8 για το σύνολο της χρήσης. Η μετοχή διαπραγματεύεται πολύ κοντά στα ιστορικά χαμηλά της (βέβαια μιλάμε υπό την νέα μορφή της) και απέχει 67% από τα υψηλά 12Μ. Με τα μεγέθη 6μηνου είχαμε δει έλληνες αναλυτές να δίνουν τιμές στόχου μέχρι και τα 2,4000 ευρώ, με συνοδευτικά σχόλια απόλυτα ορθολογικά και με τις σχετικές επισημάνσεις, παρατηρήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

 • ΤΙΜΗ: 1,2600 ευρώ
 • Κ/φση: 472,8 εκατ.ευρώ
 • ΥΨΗΛΟ: 2,1000 ευρώ
 • ΧΑΜΗΛΟ: 1,1000 ευρώ
Διάστημα Ελάχιστη Μέγιστη  %
7 ημερών 1,190 1,285 3,70
30ημερών 1,190 1,340 -1,56
3 μηνών 1,100 1,395 -2,70
6 μηνών 1,100 1,590 -12,80
12 μηνών 1,100 2,100 -19,75
 • Η επιχείρηση, που προέκυψε από την απορρόφηση της εταιρείας αλουμινίου ΕΛΒΑΛ από την εταιρεία χαλκού ΧΑΛΚΟΡ και τον σχηματισμό της βιομηχανίας έλασης, διέλασης και παραγωγής προϊόντων αλουμινίου και χαλκού ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, κατέγραψε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ενοποιημένα έσοδα ύψους 1,05 δισ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων εσόδων 934,04 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, αυξημένα κατά 12,8%.
 • Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν η διεύρυνση του όγκου πωλήσεων του τομέα αλουμινίου κατά 4,3% (από 147.000 τόνους σε 153.000) και του τομέα χαλκού κατά 9,4% (από 80.000 τόνους σε 87.000), καθώς και η ανοδική πορεία των τιμών των μετάλλων.

PLACEMENT στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ με τις τιμές στα τωρινά επίπεδα δεν μπορεί να γίνει. “Τζάμπα” ο όμιλος δεν δίνει τα χαρτιά του… Πρέπει να ανέβει σημαντικά η τιμή της μετοχής για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο.

 • ΤΟ PLACEMENT θα γίνει -όταν το αποφασίσουν- σε θυγατρική εταιρεία κι αυτό για να μπορέσει να εισέλθει στο Club των 25. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΥΡΟΣ του ομίλου είναι η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, δηλαδή η ΕΛΒΑΛ. Κάτι που γράφαμε κι από άλλα μετερίζια εδώ και πολλά, πολλά χρόνια σε εποχές παντοδυναμίας των Σιδενόρ και Χαλκόρ.

Τα δημοσιευμένα στοιχεία διαφέρουν, για τον λόγο ότι η συγχώνευση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2017. Σε ετησιοποιημένη ενοποιημένη βάση, λαμβανομένων υπόψη των συνολικών μεγεθών των εταιρειών που συγχωνεύθηκαν για αμφότερα τα έτη, η επιχείρηση κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2018:

 • Μεικτά κέρδη 83,49 εκατ. ευρώ (88,81 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017).
 • EBITDA 82,50 εκατ. ευρώ (90,64 εκατ. ευρώ). Τα προσαρμοσμένα αντίστοιχα κέρδη, εξαιρουμένων έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 68,74 (65,93 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 51,70 εκατ. ευρώ (61,08 εκατ. ευρώ).

 • Κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 33,10 εκατ. ευρώ (40,27 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων τρίτων, που αναλογούν στη μητρική εταιρεία, ήταν ύψους 28,90 εκατ. ευρώ.

Η τελική κερδοφορία συμπεριλαμβάνει μειωμένα κέρδη αποτίμησης μετάλλων (13,80 εκατ. ευρώ, έναντι 24,70 εκατ. ευρώ). Τα τελικά αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 30,80 εκατ. ευρώ και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 17,44 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος άντλησε το 7,2% των εσόδων του (75,50 εκατ. ευρώ) από την ελληνική αγορά, 68% (716,53 εκατ. ευρώ) από άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 8,8% (92,29 εκατ. ευρώ) από λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, 5,8% (61,12 εκατ. ευρώ) από την Ασία, 7,5% (79,60 εκατ. ευρώ) από την Αμερική, 2,2% (23,26 εκατ. ευρώ) από την Αφρική και το υπόλοιπο 0,5% (4,87 εκατ. ευρώ) από χώρες της Ωκεανίας.

Image result for ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Στις 30.6.2018 ο όμιλος ElvalHalcor απασχολούσε 2.843 εργαζόμενους, εκ των οποίων 1.432 στη μητρική εταιρεία, η οποία κατέγραψε έσοδα 745,29 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 19,89 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 19,46 εκατ. ευρώ.

 • Επενδύσεις ύψους 43,8 εκατ. ευρώ στους τομείς του αλουμινίου και του χαλκού υλοποίησε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, σε ενοποιημένη βάση.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
(Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 842.212 410.673 105 431.539 574.750 584.601 5.624.777 432.675
Λοιπό ενεργητικό 683.215 445.084 54 238.131 425.565 380.479 6.002.000 461.692
Σύνολο ενεργητικού 1.525.427 855.757 78 669.670 1.000.315 965.080 11.626.777 894.367
Κεφάλαια εταιρείας 655.511 451.586 45 203.925 82.610 120.827 2.761.057 212.389
Κεφάλαια μειοψηφίας 12.905 2.118 509 10.787 25.058 26.513 316.666 24.359
Μ/Μ χρέος 392.724 176.632 122 216.092 478.249 468.385 4.019.346 309.180
Βραχυπρόθεσμο 464.287 225.421 106 238.866 414.398 349.355 4.529.708 348.439
Σύνολο παθητικού 1.525.427 855.757 78 669.670 1.000.315 965.080 11.626.777 894.367
Πωλήσεις 1.150.369 842.699 37 307.670 751.060 1.079.873 13.686.239 1.052.788
Μεικτό κέρδος 103.566 74.182 40 29.384 16.190 29.932 729.323 56.102
EBITDA 113.206 89.413 27 23.793 15.174 -5.222 587.756 45.212
EBIT 69.616 48.915 42 20.701 -3.566 -28.754 241.365 18.567
Κέρδος προ φόρων 50.674 33.346 52 17.328 -30.437 -73.009 -112.508 -8.654
Φόροι + Μειοψηφία 17.125 11.368 51 5.757 401 -21.774 34.851 2.681
Καθαρό κέρδος 33.549 21.978 53 11.571 -30.838 -51.235 -147.359 -11.335
Μεικτό περιθώριο 9,0 8,8 2 0,2 2,2 2,8 5,3 5,3
Περιθώριο EBITDA 9,8 10,6 -8 -0,8 2,0 -0,5 4,3 4,3
Περιθώριο EBIT 6,1 5,8 5 0,3 -0,5 -2,7 1,8 1,8
Περιθώριο κέρδους π.φ. 4,4 4,0 10 0,4 -4,1 -6,8 -0,8 -0,8
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 43,8 53,0 -17 -9,2 10,8 15,3 26,5 26,5
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 56,2 47,0 20 9,2 89,2 84,7 73,5 73,5
Καθαρή απόδοση ιδίων 6,1 8,2 -26 -2,1 -30,3 -42,4 -5,3 -5,3
EBITDA/Ενεργητικό 7,4 10,4 -29 -3,0 1,5 -0,5 5,1 5,1

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

μ/μ

Τιμές Στόχοι

GR invest.gr

ΤΙΜΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

CITI GS BOFA MS JPM DB UBS CS WOOD
ΑΛΦΑ 1.87  2.40 1.25 2.10 2.00  1.43  1.90
ΕΤΕ 2.09 2.76 2.89  0.30 2.70  2.20
ΕΥΡΩΒ 0.95 1,03 1.19 1,05  0.78 0.55 1.00
ΠΕΙΡ 2.57 3.25  2.00 2.95  2.70 1.80
ΕΕΕ  28.86 30.84 30.90
ΟΠΑΠ 10.60 11.60
ΟΤΕ 15.00  13.30 14.00 15.00 14.10 12.90 11.20 10.70
ΤΙΤΚ 22.90  25.00
ΜΠΕΛΑ 13,50  17.00  16.80
ΜΟΗ 18.50 20.00  17.00 24.00 26.50 25.64
ΕΛΠΕ  5.30 4.89  4.50 8.50 10.15
ΦΦΓΚΡΠ  22.60 20.00
ΜΥΤΙΛ 11.50 13.00
ΔΕΗ 2.38
EXAE 5.40
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΤΕΝΕΡΓ
ΛΑΜΔΑ
ΑΡΑΙΓ 6,50 8.70
ΦΡΛΚ 6.74
ΣΑΡ 14.10
ΓΡΙΒ 9.11
ΟΛΠ 24,00

 

NBG SEC EFG SEC PIRAEUS SEC ALPHA FIN IBG EUROXX HSBC  BETA AXIA
ΑΛΦΑ 2.20 1.90 2.36 2.60 2.43  2.57 2.00
ΕΤΕ 3.20  2.20 2.55 3.90  3.50  2.90 2.34
ΕΥΡΩΒ  0.78  0.90 1.22 1.20 1.25 1.07
ΠΕΙΡ 2.50 2.50 4,81 3,90  3.20 2.51
ΕΕΕ  23.00 29.00
ΟΠΑΠ  9.10 10.70 10.80 11.20 12.50 10.80 10.00 9.50
ΟΤΕ 13.50 14.10 12.00  14.35 11.80 13.50 12.10
ΤΙΤΚ  22.00 19.00 24.20 27.00
ΜΠΕΛΑ  18.20 18.20  20.10 13.70  21.00 17.00 16.50
ΜΟΗ 22.20  25.00 23.45 21.90 23.20 24.00
ΕΛΠΕ  9.90  9.30  8.45 9.00 10.00
ΦΦΓΚΡΠ 23.00 22.50 18.20  28.50  22.00 26.00 29,00
ΜΥΤΙΛ 13.50 13.50 14.10 13.20 12.40  13.50 13.30
ΔΕΗ  5.10  4.00 2.50 2.10
EXAE  5.00  4,90 4.20 4.60 6.10
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,00 3.30  2.00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ  3.00 4.70
ΤΕΝΕΡΓ  6.50 8,00 7.20 6.50
ΛΑΜΔΑ  8,30 7,80
ΑΡΑΙΓ 9.80 7.40  8.50  10.00  10.50  9.50  10.00
ΦΡΛΚ  6.30 6.50 6.50  7.00  7.10 7.57
ΣΑΡ 7.50 7.10
ΓΡΙΒ  10,00 10,70
ΕΥΔΑΠ  5.40 6.30
ΙΝΛΟΤ  1.19 0.60
ΑΝΕΜΟΣ 1.35  2.30
ΚΡΙ 3.70
ΟΤΟΕΛ 32.30
ΠΛΑΙΣ 4.20
ΕΛΧΑ 2.40

Επεξήγηση Συμβόλων: OP: OutPerform, UP: UnderPerform, OW: OverWeight, EW: EqualWeight, N: Neutral, ACC: Accumulate, H: Hold, R: Reduce

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2018
Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
19/12/2018 IBG ΑΡΑΙΓ 8,50 ACC 9,90 ACC
18/12/2018 IBG ΙΝΛΟΤ 0,60 Ν 0,66 Ν
10/10/2018 HSBC ΑΡΑΙΓ 10,50 ΒUY 10,00 ΒUY
06/12/2018 ALPHA FIN ΜΠΕΛΑ 20,10 OP Εκ Νέου Κάλυψη
06/12/2018 IBG ΕΛΠΕ 9,00 ΒUY 8,40 ΑCC
05/12/2018 IBG ΕΧΑΕ 4,20 Ν 4,80 Ν
03/12/2018 HSBC ΑΡΑΙΓ 10,00 ΒUY 8,80 ΒUY
20/11/2018 UBS ΕΥΡΩΒ 0,55 Ν 0,97 Ν
20/11/2018 UBS ΑΛΦΑ 1,43 Ν 2,00 Ν
15/11/2018 PIRAEUS ΜΠΕΛΑ 18,20 OP 18,00 OP
15/11/2018 IBG OTE 11,80 ACC 12,70 ACC
15/11/2018 EUROXX OTE 13,50 OW 15,30 OW
14/11/2018 HSBC ΟΠΑΠ 10,00 ΒUY 11,00 Η
14/11/2018 HSBC ΜΠΕΛΑ 17,00 ΒUY 19,00 ΒUY
12/11/2018 WOOD ΠΕΙΡ 1,80 ΒUY 4,10 ΒUY
12/11/2018 WOOD ΕΥΡΩΒ 1,00 ΒUY 1,40 ΒUY
12/11/2018 WOOD ΕΤΕ 2,20 ΒUY 3,80 ΒUY
12/11/2018 WOOD ΑΛΦΑ 1,90 ΒUY 2,70 ΒUY
07/11/2018 GS ΜΟΗ 20,00 N 26,00 ΒUY
05/11/2018 BOFA ΜΟΗ 17,00 SELL 20,90 N
30/10/2018 CITI MOH 18,50 UP 23,20 BUY
26/10/2018 IBG ΙΝΛΟΤ 0,66 Ν 1,20 ΒUY
24/10/2018 BETA ΦΡΛΚ 7,57 OW 7,60 OW
22/10/2018 PIRAEUS ΜΟΗ 23,45 ΟP 22,00 OP
17/10/2018 IBG ΜΠΕΛΑ 13,70 N 12,70 N
16/10/2018 AXIA ΠΕΙΡ 2,51 ΒUY 4,57 ΒUY
16/10/2018 AXIA ΕΤΕ 2,34 ΒUY 3,57 ΒUY
16/10/2018 AXIA ΕΥΡΩΒ 1,07 ΒUY 1,19 ΒUY
16/10/2018 AXIA ΑΛΦΑ 2,00 ΒUY 2,60 ΒUY
09/10/2018 IBG ΜΠΕΛΑ 12,70 ΒUY 17,00 Ν
03/10/2018 IBG ΟΤΕ 12,70 ACC 13,50 ACC

Αγκίστρωση (Anchoring)

 • Αγκίστρωση είναι η τάση που έχουν οι άνθρωποι να στηρίζονται υπερβολικά σε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα ή αρχικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων, αγνοώντας το υπόλοιπο κομμάτι της συνολικής πληροφόρησης ή νέες πληροφορίες που ενδεχομένως να προκύψουν.

Αυτές οι αρχικές πληροφορίες δρουν ως “άγκυρα”, επηρεάζοντας την σκέψη των ατόμων, τα οποία προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους βασιζόμενοι στο αρχικό σημείο αναφοράς ακόμα και κατά τη λήψη μεταγενέστερων αποφάσεων.

Η γνώση της συμπεριφοράς αυτής έχει πολλές εφαρμογές σε πολλούς τομείς των οικονομικών, όπως στις πωλήσεις, όπου η αρχική τιμή ενός προϊόντος τίθεται ψηλά με στόχο να “αγκιστρώσει” τους πιθανούς πελάτες σε μία υψηλή τιμή και να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση από αυτό το επίπεδο.

Παράδειγμα:
Η αρχική τιμή για την αγορά κάποιου σπιτιού ή περιουσιακού στοιχείου επηρεάζει σημαντικά τις προσφορές που θα προκύψουν στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Αν ο πωλητής θέσει μια συγκεκριμένη τιμή, ο αγοραστής θα τείνει να κάνει αντιπροτάσεις γύρω από αυτή αντί να κάνει από την αρχή μια αντικειμενική, ανεξάρτητη τιμολόγηση του σπιτιού.

Άλλο παράδειγμα αποτελεί η πληροφόρηση στο χρηματιστήριο για μια συγκεκριμένη μετοχή. Μια αρνητική είδηση για μια νεοεισηγμένη εταιρία θα προκαλέσει προκατάληψη στους επενδυτές και θα επηρεάσει τις μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις τους ακόμα κι αν αλλάξουν ραγδαία τα οικονομικά στοιχεία στις λογιστικές καταστάσεις της. Παρόμοια συμπεριφορά μπορεί να οφείλεται και στην ψυχολογία της αγέλης. Σημαντικό ρόλο στις πωλήσεις ενός προϊόντος παίζει και η ψυχολογική τιμολόγηση.

Ασύνδετες Πληροφορίες
Αγκίστρωση είναι επίσης και η χρήση άσχετων ή ασύνδετων δεδομένων για την αξιολόγηση ή την εκτίμηση κάποιας άγνωστης πληροφορίας. Οι άνθρωποι βασίζουν τις αποφάσεις τους σε πληροφορίες ή εκτιμήσεις που ήδη γνωρίζουν για να εκτιμήσουν νέες παραμέτρους, έστω κι αν αυτές δεν συνδέονται μεταξύ τους

Παράδειγμα:
Σε κάποια πειράματα στις ΗΠΑ ζητήθηκε στους συμμετέχοντες να απομνημονεύσουν τα τέσσερα τελευταία στοιχεία του αριθμού κοινωνικής ασφάλισης και μετά να κάνουν μία εκτίμηση για το πόσοι γιατροί υπήρχαν στην Νέα Υόρκη. Βρέθηκε αργότερα στις μετρήσεις ότι υπήρχε μεγαλύτερη από το κανονικό συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο τυχαίων γεγονότων.

Αγκίστρωση στις Επενδύσεις
Η αγκίστρωση επηρεάζει τους επενδυτές / traders / μετόχους όταν επιμένουν στην διακράτηση μετοχών οι οποίες διαπραγματεύονται κάτω από την τιμή αγοράς τους, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους.

Έχοντας ως σημείο αναφοράς την αρχική τιμή αγοράς, “αγκιστρώνονται” σε αυτή και αρνούνται να ρευστοποιήσουν την επένδυση τους και να αναγνωρίσουν με αυτό τον τρόπο τις ζημιές τους, περιμένοντας να επανέλθει η μετοχή στα αρχικά επίπεδα διαπραγμάτευσης.

Η παραπάνω επενδυτική συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί κι από άλλες θεωρίες της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής όπως είναι η Άρνηση, ο Συντηρητισμός και το Disposition effect.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Print Friendly, PDF & Email