Σαραντόπουλος: Σύναψη ομολογιακού δανείου 3 εκατ. ευρώ

Η Διοίκηση της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», σε συνέχεια της από 09/12/2020 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 11/12/2020 υπογράφηκε πενταετές κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας €3.000.000,00, που πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, με κάλυψη αυτού από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία».

Διαχειριστής πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία». Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία σε κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα για την κάλυψη αναγκών της που προκύπτουν συνεπεία της πανδημίας COVID-19.