ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Στο 4,13% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ’ αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02/09/2020, ανακοινώνει ότι την 09/04/2021 προέβη σε αγορά 4.117 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,96 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής  36.893,99 ευρώ.

Συνολικά, η Εταιρεία κατέχει 2.887.424 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 4,13% του μετοχικού κεφαλαίου.