Σαράντης: Χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2019

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χρήσης 2019

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του Φορολογικού Ελέγχου της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για την χρήση 2019 που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή σύμφωνα με το α.65 ν. 4174/2013, εξεδόθη έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης για την εταιρεία με συμπέρασμα “χωρίς επιφύλαξη”.