ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Αγορά 523 ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ’ αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02/09/2020, ανακοινώνει ότι την 4/11/2020 προέβη σε αγορά 523 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,46 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 4.424,58 ευρώ.

Συνολικά, η Εταιρεία κατέχει 2.806.367 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 4,02% του μετοχικού κεφαλαίου.