Σαράντης: Αγορά 2.367 ιδίων μετοχών

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ’ αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25/07/2018, ανακοινώνει ότι την 07/07/2020 προέβη σε αγορά 2.367 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,20 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 19.417,06 ευρώ.

Συνολικά η Εταιρεία κατέχει 2.752.440 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 3,94% του μετοχικού κεφαλαίου.