Reggeborgh: Κατά των συμφερόντων της Ελλάκτωρ η αναβολή της Γ.Σ.

Την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ελλάκτωρ ΑΕ  σχολιάζει η Reggeborgh σε ανακοίνωσή της.  Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της «Ελλάκτωρ»αναβλήθηκε για τις 22 Απριλίου, χωρίς να ληφθεί απόφαση ούτε για το κρίσιμο ζήτημα της αύξησης κεφαλαίου, που έχει ζητήσει η πλευρά της διοίκησης (η οποία στηρίζεται από την ολλανδική Reggeborgh Invest), αλλά ούτε και για την αλλαγή της διοίκησης που ζήτησε η πλευρά της Greenhill Investments των εφοπλιστών Δ. Μπάκου και Γ. Καϋμενάκη.

Η ανακοίνωση της Reggeborgh Invest B.V.

«Η Reggeborgh Invest B.V. επιθυμεί να εκφράσει τη λύπη της που η χθεσινή (σσ Παρασκευή) έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ ΑΕ αναβλήθηκε για τις 22 Απριλίου μετά από αίτημα των ίδιων αυτών μετόχων που είχαν ζητήσει τη σύγκλησή της. Η Reggeborgh εκφράζει την ανησυχία της ότι αυτή η περιττή αναβολή της γενικής συνέλευσης και η καθυστέρηση της λήψης απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον της εταιρείας και να οδηγήσουν σε πρόσθετες ζημίες στα έργα της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά ανεύθυνη πράξη, στρεφόμενη άμεσα κατά των συμφερόντων της Ελλάκτωρ, των μετόχων της, των περίπου 6.000 εργαζομένων της και άλλων ενδιαφερομένων.

Η Reggeborgh επιθυμεί να επαναλάβει – για άλλη μια φορά – την ισχυρή υποστήριξή της στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ και την εμπιστοσύνη της στη δυναμική του ομίλου στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκατασταθεί η χρηματοοικονομική του σταθερότητα».

Ελλάκτωρ: Στις 22/4 η έκτακτη Γενική Συνέλευση

Στις 22 Απριλίου 2021 θα συνεχιστεί η γενική συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο ελληνικό χρηματιστήριο η εισηγμένη:

Ειδικότερα, η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.3 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 02.04.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με ηλεκτρονικά μέσα, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Τα υπ. αριθ. 1 έως και 4 θέματα της ημερήσιας διάταξης ενσωματώνονται σε αυτή κατόπιν του από 25.02.2021 αιτήματος του μετόχου μειοψηφίας, GREENHILL INVESTMENTS LIMITED, κατόχου κατά το χρόνο εκείνο 36.314.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων αυτά, προς ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από τον ως άνω μέτοχο)

1.Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).
3.Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).
4.Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).
5.Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €212.129.282,97 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,03 σε €0,04 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πέμπτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο.
Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως. Συμμετείχαν (μέτοχοι ή αντιπρόσωποι) 149 μέτοχοι που εκπροσωπούν 127.849.011κοινές ονομαστικές μετοχές (και 127.849.011 δικαιώματα ψήφου)επί συνόλου 214.272.003κοινών ονομαστικών μετοχών (και 214.272.003 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 59,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η εν λόγω Συνέλευση ανεβλήθη κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.5 του ν.4548/2018.
Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν του ανωτέρω αιτήματος, ορίστηκε η Πέμπτη 22.04.2021 και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως της 22ας Απριλίου 2021 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.», κατά την ημερομηνία καταγραφής ήτοι την 28 Μαρτίου 2021, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της αρχικής συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως (02.04.2021). Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, της δήλωσης συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ellaktor.com.