ΡΑΕ: Νέα έντυπα για τις αιτήσεις και τους λογαριασμούς των παρόχων ρεύματος

Ενέκρινε σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την τελική μορφή των Πρότυπων Εντύπων Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ και υποδείγματος Λογαριασμού Κατανάλωσης ΧΤ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός της τυποποίησης των Πρότυπων Εντύπων είναι η ενημέρωση των καταναλωτών με πληρότητα, διαφάνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία, τόσο πριν από τη σύναψη της σύμβασης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, όπως επίσης η κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, η κατανόηση του κόστους που συνεπάγεται η εκάστοτε επιλογή προμηθευτή και τιμολογίου, και η πρόσβαση των καταναλωτών σε ενημερωμένες επιλογές συμμετέχοντας ενεργητικότερα στην αγορά.

H ενδυνάμωση των καταναλωτών συνιστά κεντρικό στόχο της ΡΑΕ η οποία, στη βάση των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση και την εποπτεία της αγοράς ενέργειας και με έμφαση στο επίπεδο διαφάνειας, την τήρηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και την προστασία των καταναλωτών, φρόντισε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση από τους καταναλωτές των δικαιωμάτων που τους εγγυώνται το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

Ταυτόχρονα, με την έγκριση των πρότυπων εντύπων προωθούνται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών, και η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Όπως ανακοίνωσε η ΡΑΕ, στους προμηθευτές θα αποσταλούν λεπτομερείς και αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων επί των πινάκων που περιέχονται στα εγκεκριμένα έγγραφα, καθώς και άλλα βοηθητικά αρχεία.