Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ σε χρηματιστηριακές από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 10.000 ευρώ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 861η/10-11.12.2019 συνεδρίασή του.

Αναλυτικότερα, αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρία Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, για παραβάσεις του άρθρου 16 (παρ. 9) του ν.4514/2018, του άρθρου 21 (παρ. 1γ) του Κανονισμού ΕΕ 2017/565, του άρθρου 6 (παρ. 2) και του άρθρου 10 (παρ. 2 β) του ν.4141/2013, κατά την παροχή πίστωσης σε πελάτες της και λόγω  οργανωτικών θεμάτων.

-Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρία Κύκλος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ για παράβαση της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 21 του Κανονισμού ΕΕ 2017/565, λόγω οργανωτικών θεμάτων.

Παράλληλα, αποφάσισε:

Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας Σφακιανάκης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του  Ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.