Προσέθεσε νέο θερμοκήπιο τομάτας η βιομηχανία κηπευτικών Γουόντερπλαντ

Προσέθεσε νέο θερμοκήπιο τομάτας η βιομηχανία κηπευτικών Γουόντερπλαντ

  • Την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ακόμη θερμοκηπίου τομάτας έκτασης 40 στρεμμάτων ολοκληρώνει εντός του 2018 η εταιρεία Γουόντερπλαντ, οι πωλήσεις της οποίας ανέκαμψαν το 2017, έβδομο έτος πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της, οδηγώντας σε ενισχυμένη κερδοφορία.

Σε 120 μέχρι τώρα στρέμματα υαλόφρακτου θερμοκηπίου υψηλής τεχνολογίας, βοηθητικών χώρων και συσκευαστηρίου – τυποποιητηρίου, στην Πετρούσα του νομού Δράμας, η επιχείρηση παράγει επιτραπέζια ντομάτα και ντομάτα σε τσαμπί, με τη μέθοδο της υδροπονίας.

Η Γουόντερπλαντ Θερμοκήπια αντιπροσωπεύει επένδυση της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ από γνωστούς επιχειρηματίες του κλάδου των τροφίμων. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Το 2017 κατέγραψε πωλήσεις 17,67 εκατ. ευρώ (+6,5% σε σχέση με το 2016), μεικτά κέρδη 5,81 εκατ. ευρώ (+13,3%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,84 εκατ. ευρώ (+12,1%) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 4,36 εκατ. ευρώ (+14,7%).

Η ενίσχυση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες (στο 32,9% από 30,9% το 2016) οδήγησε στην καταγραφή κερδών προ φόρων 3,54 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 2,88 εκατ. ευρώ το 2016 (+22,6%), ίσων προς το 20% των πωλήσεων, καθώς και -μετά την πρόβλεψη για φόρους- καθαρών κερδών 2,64 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,08 εκατ. ευρώ το 2016 (+26,8%), ίσων προς το 14,9% των πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,48 εκατ. ευρώ (1,33 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,82 εκατ. ευρώ (1,16 εκατ. ευρώ το 2016).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία το περασμένο έτος δαπάνησε 4,04 εκατ. ευρώ για πάγιες επενδύσεις (1,25 εκατ. ευρώ το 2016), στο πλαίσιο σχεδίου μεγάλης επέκτασης των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 15,01 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 37,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 40,31 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (10,72 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο κατά 4,53 εκατ. ευρώ από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (6,19 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα, καθώς στη διάρκεια του 2017 υλοποιήθηκε αίτημα αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο.

Η ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ διευθύνεται από τους Μιχ. Αραμπατζή και Θεμ. Μακρή. Στα τέλη του 2017 η απασχολούσε 105 εργαζομένους, έναντι 102 στα τέλη του 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,43 εκατ. ευρώ, έναντι 2,31 εκατ. ευρώ το 2016. Για ανταμοιβή των μετόχων της το 2017 προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και επιστροφή ποσού 1,985 εκατ. ευρώ, όπως είχε κάνει το 2016 με ποσό 1,49 εκατ. ευρώ. Επίσης, εντός του 2018, προ μηνών, προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και επιστροφή ποσού 2,15 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 14,5% (13,4% το 2016).

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 28,84 εκατ. ευρώ, έναντι 26,67 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων το έτος 2017 αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 24,1% και 18%, αντιστοίχως. Επίσης, τα ετήσια κέρδη της τη χρήση 2017 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούν σε 55.580 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 33.685 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ

www.inr.gr

Print Friendly, PDF & Email