Προοδευτική: Στις 30 Αυγούστου η Ετήσια Τακτική ΓΣ

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και
σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019:

• Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2018 Τρίτη 30 Απριλίου 2019 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ

• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

• Ανακοίνωση Οικ. Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2019 Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2018

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2018.

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του
παρόντος.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.proodeftiki.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr ).