Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενεργοποιεί η Folli Follie

Την ενεργοποίηση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών έως του 10% του μετοχικού της κεφαλαίου (6.636.413 μετοχών) ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Folli Follie σε συνεδρίασή του την Κυριακή, εν μέσω επίθεσης από το αμερικανικό hedge fund QCM.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «την 6η Μαΐου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Folli-Follie αποφάσισε την υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε σύμφωνα με την από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του K.N. 2190/1920, όπως ισχύει.

Συνεπεία των ανωτέρω, η Εταιρεία να προτίθεται να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών της εντός του χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2019 μέχρι, κατ’ ανώτατο όριο, 6.636.413 (1/10) μετοχών. Ειδικότερα, κατά το χρόνο λήψης της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, μπορούν να αγορασθούν 6.636.413 μετοχές της Εταιρείας κατ’ ανώτατο όριο.

Επισημαίνεται στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υλοποίηση ενός εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών δεν είναι υποχρεωτική. Επομένως, η Εταιρεία δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μην υλοποιήσει το πρόγραμμα ή να προβεί σε αγορά μικρότερου αριθμού μετοχών από το ανώτατο όριο που ενέκρινε η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η υλοποίηση του προγράμματος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ύπαρξη άλλων επενδυτικών ευκαιριών και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων.

Τέλος, η Εταιρεία δηλώνει ότι προτίθεται να συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού».