Πράσινο φως στο Πληροφοριακό Δελτίο για Pasal από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 891η συνεδρίασή του την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας “STERNER STENHUS GREECE AB” προς τους μετόχους της εταιρίας “PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”.

Η έγκριση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.