Πώς θα λάβετε αποζημίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ για συσκευές που χάλασαν από τις διακοπές ρεύματος

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Äéïíýóïõ, ôçí ÐÝìðôç 18 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óå äñáìáôéêÞ êáôÜóôáóç ðáñáìÝíåé áêüìá ï Äéüíõóïò ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÌÞäåéá". ÐïëëÜ óðßôéá áêüìá äåí Ý÷ïõí ñåýìá êáé íåñü êáèþò åêáôïíôÜäåò äÝíôñá Ý÷ïõí êáôáðÝóåé óôçí ðåñéï÷Þ. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Μέσω της πλατφόρμας της ΔΕΔΔΗΕ -και ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία- θα μπορέσουν να αποζημιωθούν οι πελάτες που «έχασαν» ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού τους από τις αλλεπάληλες διακοπές ρεύματος που έφερε η κακοκαιρία «Μήδεια».

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο εκπρόσωπος του ΔΣ των Εργαζομένων, Κ. Μασούρας, σε εκπομπή του ANT1, οι πελάτες μπορούν να αποζημιωθούν αν αποδειχθεί ότι οι ηλεκτρικές συσκευές τους καταστράφηκαν κατά τη διακοπή του ρεύματος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι καταναλωτές για την καταβολή της αποζημίωσης:

• Να υποβάλετε έγκαιρα την αίτηση αποζημίωσης – δείτε τη εδώ
• Να θέσετε στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον σας ζητηθεί, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη, για έλεγχο πριν από την επισκευή τους.
• Να θέσετε στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν σας ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου τεκμηρίωσης της βλάβης και του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης των συσκευών με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών (τιμολόγια κ.λπ.).
• Να υπογράψετε Υπεύθυνη Δήλωσης αποδοχής της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού που θα σας χορηγηθεί

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει επί των αιτήσεων αποζημίωσης εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, ενώ σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής σας, σας καταβάλλει το χρηματικό ποσό, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.