Πλαστικά Θράκης: Το μόνο που αυξήθηκε στο εξάμηνο είναι ο… δανεισμός

Η επίδραση του Covid 19 είναι εμφανής στα αποτελέσματα της Πλαστικά Θράκης και το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 43,6% στα 9,09 εκατ. ευρώ, οι πωλήσεις μειώθηκαν 15,3% στα 180,1 εκατ. ευρώ, τα EBITDA στα 24,1 εκατ. ευρώ.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €180,1 εκατ., συγκριτικά με πωλήσεις ύψους €212,7 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της σημαντικής πτώσης των μέσων τιμών πώλησης (τους πρώτους μήνες του 2022, οι τιμές των πρώτων υλών κυμάνθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ως εκ τούτου και οι τιμές πώλησης είχαν κινηθεί αυξητικά) αλλά και εξαιτίας της περιορισμένης πτώσης των όγκων ύψους 5,6%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης.

Αντίθετα ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 21,7 εκατ. ευρώ έναντι 21,5 εκατ. ευρώ.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2023, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €24,1 εκατ. με τα συγκρίσιμα μεγέθη του αντίστοιχου εξαμήνου του 2022 να ανέρχονται σε €25,3 εκατ., χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έκτακτα κέρδη προερχόμενα από προϊόντα COVID-19 ύψους ~€4,7 εκατ. (το ΕΒΙΤDA του α’ εξαμήνου του 2022 ανερχόταν σε €30 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των κερδών από προϊόντα Covid -19). 

Ο όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου, το οποίο για το 2023 αναμένεται να προσεγγίσει τα 30 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία δηλώνει αισιόδοξη για τη συνέχεια, την ιδια στιγμή όμως παραδέχεται πως  η ζήτηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε αγορές ενδιαφέροντος του Ομίλου
(κατασκευές, αγροτικός τομέας) και σε βασικές γεωγραφικές περιοχές (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ), ενώ δεν αναμένεται ανάκαμψη μέχρι και το τέλος του έτους.

Οπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση παρά τις διαρκείς δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία και την ύφεση που παρατηρείται σε βασικές αγορές που απευθύνεται ο Όμιλος, επιτυγχάνεται για ένα ακόμα τρίμηνο σταθερή, βιώσιμη, ισχυρή κερδοφορία.

Μπάμπης Πολίτης