Πλαστικά Θράκης: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Πλαστικά Θράκης» συγκροτήθηκε σε σώμα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα χθες Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το εκλεγέν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την 11η Φεβρουαρίου 2021, νέο ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (η σύνθεση του οποίου είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιταγές , κριτήρια και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης) με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Καταστατικού αυτής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, συγκροτήθηκε αυθημερόν (11.02.2021) σε σώμα ως ακολούθως:

1) Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

2) Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος της Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

3) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).

4) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

5) Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

6) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
7) Πέτρος Φρονίστας του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

8) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

9) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

10) Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

11) Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).