Πλαστικά Θράκης: Στα 0,04 ευρώ το μέρισμα ανά μετοχή

Σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή διαμορφώνεται το καθαρό ποσό του μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2017 που ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας “Πλαστικά Θράκης”.

Η καταβολή του θα ξεκινήσει την Παρασκευή 25 Μαΐου, ενώ ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας: 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “THRACE PLASTICS CO S.A.” (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15ης Μαΐου 2018 εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2017 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 2.058.217,79 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,047054 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο με την προσαύξηση του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 4.324 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει σε 0,047059 Ευρώ. Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει του άρθρου 40 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,04 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την record date, ήτοι την Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (χρηματιστηριακές εταιρείες και τράπεζες) σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., για τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη των μερισμάτων.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές τους για την είσπραξη μερίσματος κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”.

Η είσπραξη του μερίσματος από τους δικαιούχους για την παραπάνω υπό 2 περίπτωση πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, σε οιοδήποτε κατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας (στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται από τα γραφεία της Εταιρείας στον Άλιμο Αττικής (Μαρίνου Αντύπα 20, Τ.Κ. 174 55, τηλ. 210-98.75.081, υπεύθυνη η κα. Ιωάννα Καραθανάση).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-98.75.081

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.