Πλαστικά Θράκης: Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ο Γ. Σαμοθράκης

Ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης εξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της “Πλαστικά Θράκης”, κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής χθες Τρίτη 16 Φεβρουαρίου.

Πιο ειδικά, σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση:

“Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “THRACE PLASTICS CO. S.A.” (εφεξής καλουμένη ως “Εταιρεία”) γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σε συνέχεια της εκλογής τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11ης Φεβρουαρίου 2021 και του ορισμού των προσώπων που καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών αυτής, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση αυτής της 16ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε την εκλογή του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη του Παναγιώτη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ε΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2) Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθέριου, τρίτο πρόσωπο – μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3) Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννη, τρίτο πρόσωπο – μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνεται ότι εκ των ανωτέρω Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, οι κ.κ. Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη και Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθερίου, ήτοι η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας”.