Πλαστικά Θράκης: Ο Β. Ζαϊρόπουλος προέβη σε αγορά 2.830 κοινών ονομαστικών μετοχών

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου του 2014 ανακοινώνει ότι ο  κ. Βασίλειος Ζαϊρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προέβη στις 09/10/2020 σε αγορά 2.830 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 7.533.59 ευρώ, σύμφωνα με την από 09/10/2020 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία