Πλαστικά Θράκης: Έληξε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η εταιρεία «Πλαστικά Θράκης» ανακοίνωσε τη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το ποσοστό των ιδίων μετοχών έφτασε το 0,728% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

“Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “THRACE PLASTICS CO S.A.” (εφεξής “Εταιρεία”) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την λήξη/ολοκλήρωση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο (πρόγραμμα) ενεκρίθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Μαρτίου 2019, η οποία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την απόκτηση εκ μέρους της Εταιρείας, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω αποφάσεως, κατ’ ανώτατο όριο 4.373.713 κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 10% του συνόλου των τότε υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας, σε εύρος τιμών αγοράς μεταξύ ένα Ευρώ και 50 λεπτά (1,50 €) και τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50 €) ανά μετοχή.

Κατά τη διάρκεια ισχύος του παραπάνω Προγράμματος και σε εκτέλεση-υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η Εταιρεία προέβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 καθώς και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, στην αγορά συνολικά 318.364 ιδίων κοινών μετά ψήφου , ονομαστικών μετοχών, με μέση τιμή κτήσεως 2,4373 Ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,728% του μετοχικού κεφαλαίου”.