Πλαστικά Θράκης: Έκτακτη ΓΣ στις 14/12 για διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, καλούνται οι μέτοχοι της Πλαστικά Θράκης, με αποκλειστικό θέμα τη λήψη απόφασης περί διανομής κερδών από κέρδη προηγουμένων χρήσεων και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 2020 θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και το ίδιο θέμα ημερησίας διατάξεως.