Πλαστικά Θράκης: Εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. η διανομή μερίσματος 0,16 ευρώ/μτχ

Τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2020 και ειδικότερα τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 6.947.002,24 Ευρώ (μικτό ποσό) προς τους μετόχους της Εταιρείας, από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2020, ήτοι 0,158820 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο μετά την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 322.688 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει σε 0,16 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της “Πλαστικά Θράκης”.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2020 ορίσθηκε η Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής μερίσματος.

Δείτε το σύνολο των αποφάσεων της Γ.Σ. εδώ