Πλαστικά Θράκης: Διανομή κερδών 2,5 εκατ. ενέκρινε η ΕΓΣ

Η Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε ότι η χθεσινή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διανομή κερδών από κέρδη προηγουμένων χρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή κερδών συνολικού ποσού 2.500.262,00 Ευρώ (μικτό ποσό).

Δικαιούχοι είσπραξης της ως άνω χρηματικής διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής της χρηματικής διανομής ορίσθηκε η Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή της χρηματικής διανομής θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.