Πλαστικά Θράκης: Ανακοίνωση

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “THRACE PLASTICS CO. S.A.” (εφεξής καλουμένη  για συντομία ως “Εταιρεία”), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Ιωάννης Σιδέρης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης (Chief Sustainability Officer).

Η ένταξη της συγκεκριμένης θέσης στο οργανόγραμμα του Ομίλου ενδυναμώνει την ομάδα διοίκησης σε θέματα κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης που αποτελούν βασικό πυλώνα της Στρατηγικής του Ομίλου. Ο ρόλος του διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα σημαντικός προκειμένου να επιτευχθεί στο μέγιστο η εναρμόνιση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου με τους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (United Nations Sustainable Development Goals/SDGs). Η Διοίκηση του Ομίλου ανταποκρινόμενη στην  “Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το πλαστικό και την Κυκλική Οικονομία” στοχεύει στην ενίσχυση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στην πράξη, εφαρμόζοντας πρακτικές που βασίζονται στις αρχές της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης επιτυγχάνοντας τη συνεχή μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος.