Πλαστικά Θράκης: Αγορά 2.500 μετοχών από κ. Κωνσταντίνο Γιαννίρη

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου του 2014 ανακοινώνει ότι ο  Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη στις 07/07/2020 σε αγορά 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 4.796,92 ευρώ, σύμφωνα με την από 07.07.2020 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία.