Πλαστικά Κρήτης: Νέοι υπεύθυνοι εσωτερικού ελέγχου και εξυπηρέτησης μετόχων και ενημέρωσης κοινού

Η Εταιρία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ”, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Χρηματιστηριακή Νομοθεσία, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές ότι με την από 03.11.2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της, καθήκοντα Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας και του Ομίλου αναλαμβάνει ο κ. Μαστοράκης Νικόλαος του Δημητρίου και καθήκοντα Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και Ενημέρωσης Κοινού ο κ. Τσάκαλος Κωνσταντίνος του Νικολάου (τηλ. 2810 308617).