Πλαστικά Κρήτης: Με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2019

Η Εταιρία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 2019 (φορολογικό έτος 2019) που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκε το αντίστοιχο φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.