ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Η πορεία του ομίλου στο A΄ εξάμηνο

DCIM103GOPRO

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Η πορεία του Ομίλου κατά το A΄ εξάμηνο του έτους 2018

 • Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 3,15% (από 145,7 σε 141,1 εκ. €).
 • Τα ΕΒΙΤDA μειώθηκαν κατά 7,6% (από 25 σε 23 εκατ.)
 • Τα κέρδη μειώθηκαν κατά 2,18% (από 13,7 σε 13,5 εκ. €).
 • Αποθέματα 63.304 από 60.323
 • Πελάτες 66.745 από 58.128
 • Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στη λήξη της περιόδου σε Άτομα: 989 από 976
 • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 219.242 από 214.730
 • Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.690 από 1.609
 • Βραχυπρόθεσμα δάνεια 12.195 από 16.222
 • Βραχυπρόθεσμες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων 1.042 από 1.042
 • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 48.487 από 41.641
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ κατά 32,5 εκατ. ευρώ!!
 • Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 11.149 από 10.285
 • Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -7.013 από -2.765
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: +4,1 εκατ. από +7,5 εκατ.
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 372,4 εκατ. ευρώ.
 • P/E μεταξύ 13 και 15 (εκτιμώμενο για το 2018)
 • P/BV: 1,7
 • EV/EBITDA: 14,8
 • NETDEBT/EBITDA: ΑΡΝΗΤΙΚΟΤΑΤΟ, μπορεί και το καλύτερο στο ΧΑ.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΙΜΗ: 13,6000 ευρώ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 13,500 13,800 0,74
30 ημερών 13,000 14,700 -0,73
3 μηνών 12,700 14,800 3,82
6 μηνών 12,300 15,200 0,74
12 μηνών 7,845 15,200 73,36