Πλαστικά Κρήτης: Δωρεάν διάθεση 1.507 ιδίων μετοχών σε εργαζομένους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΔΩΡΕΑΣ