Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 18,16 εκατ. ευρώ

Την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Πλαστικά Κρήτης κατά 8.617.856 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της εισηγμένης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Η Ανώνυμη Εταιρία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ”, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 25/11/2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25.106.903 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, δηλ. ποσοστό εκπροσώπησης 91,701% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ορίστηκε Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης και Γραμματέας το μέλος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Μυρτάκης και στη συνέχεια συζητήθηκε και ψηφίσθηκε το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα: – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση με 25.106.903 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,701% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 18.617.856 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,68 ευρώ οπότε η ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέλθει στα 1,43 ευρώ. Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα 39.152.256 ευρώ και αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,43 ευρώ.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με 25.106.903 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,701% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του:

“……Με την από 16.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ (18.617.856) με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ύψους 0,68 ευρώ ανά μετοχή και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,75 ευρώ σε 1,43 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα εννέα εκατομμύρια εκατό πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ (39.152.256) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,43 ευρώ της κάθε μίας”.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.106.903
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,701%
Έγκυρα: 25.106.903
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.106.903 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή :0»