Πλαστικά Κρήτης: Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12.11.2020 ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ